CD-S100(23) 高清CD播放机

可更新版本

      USB驱动           说明书                 下载提取码: 6unr

CD-S100(23) V1.6 :修复了部分已知问题


本地升级

1、下载并解压“CD-S100(23) 固件升级包.rar”,将升级文件“update.bin”复制到U盘或内存卡等存储设备中;

2、将存储设备插入CD-S100 23版,开机,按下多功能旋钮进入设置模式;选择“系统设置”→“系统升级”→“确定”即可完成升级。